Svenska Ölfrämjandets Årsmöte 2007

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsmöte kl. 15.00-17.00, lördagen den 10 mars 2007. Mötet hålls på Akkurat, Hornsgatan 18, Södermalm, Stockholm. (Årsmöteshandlingar)

Förslag till sittande valberedning ang. lämpliga styrelseledamöter, suppleanter och ny valberedning skickas, helst via e-post, till valberedningen.

Akkurat vill att ni som tänker äta efter årsmötet reserverar bord hos dem.

Välkomna!

/Styrelsen

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännade av kallelseförfarandet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av justerare, tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Tillsättande av valberedning
 14. Medlemsavgifter
 15. Medlemsmöten
 16. Föreningens aktiviteter
 17. Utdelning av Guld-pins
 18. Förslag från sittande styrelse
 • EBCU:s kommande stadgar
 • Inkomna motioner
  • Alternerande årsmöte
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande