Kallelse till Extra Stämma den 25/10-2008

Medlemmar i Svenska Ölfrämjandet kallas härmed till extra stämma kl. 13.00 lördagen den 25 oktober 2008 i Söderbärke Folkets hus i anledning av val av revisorer och revision av stadgar.

Stämman äger rum lördagen den 25 oktober 2008 kl. 13.00 i Söderbärke Folkets hus, Parkvägen 10, Söderbärke i samband med SMÖF 2008 (Söderbärke Mikro Öl Festival)

Dagordning

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 • Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början
 • Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av revisorer för innevarande arbetsår, 2008 / 2009
  • Carl Axberg, Järfälla. Förlängt förtroende.
  • Per Eklöf, Farsta. Nyval.
  • Suppleant: Monica Lingdén, Göteborg. Nyval.
 • Ändring av Svenska Ölfrämjandets stadgar: Förändring av antalet ordinarie revisorer från två till en revisor. Stadgeändringsförslaget bifogas denna kallelse.

Välkomna!

Styrelsen Svenska Ölfrämjandet

Valberedningens tillkännagivande
Hela kallelsen finns nedan som bilaga i pdf-format

BilagaStorlek
PDF icon Kallelse.pdf614.55 KB