Kallelse till Årsmöte 2009

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsmöte.
Mötet hålls på Pub Vildanden, Vildandsvägen 24C, Lund, lördagen den 21 mars kl 15.00-17.00

Välkomna!

/Styrelsen

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början
 5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 12. Stadgeändring: Antal revisorer i föreningen. Vilande sedan Extra stämma i oktober 2008.
 13. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 14. Val av ledamöter i valberedningen
 15. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 16. Fastställande av budget för kommande år
 17. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 18. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 19. Behandling av propositioner från styrelsen
 20. Föreningens verksamhet
 21. Nästa årsmöte
 22. Utdelande av Guld-pins
 23. Årsmötets avslutande