Kallelse till Årsmöte 2010

SÖ logotypLördag 20 mars kl 13.00–15.45

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsmöte.

Mötet hålls på Akkurat Restaurang & Bar, Hornsgatan 18, Stockholm.

Välkomna!
Styrelsen

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början
 5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöterv
 11. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 12. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 15. Fastställande av budget för kommande år
 16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 17. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 18. Behandling av propositioner från styrelsen
 19. Föreningens verksamhet
 20. Nästa årsmöte
 21. Utdelande av Guld-pins
 22. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar