Kallelse till Årsstämma 2012

SÖ logotypSvenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsstämma lördag 31 mars kl 13.00

Mötet hålls på Restaurang Haket,

1:a Långgatan 32, Göteborg.

Välkomna!

Styrelsen

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 12. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 15. Fastställande av budget för kommande år
 16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 17. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 18. Behandling av propositioner från styrelsen
 19. Föreningens verksamhet
 20. Nästa årsstämma
 21. Utdelande av Guld-pins

Årsmöteshandlingar

Kommentarer

Vi har anpassat vårt förslag till de synpunkter som framkommit.
Sussi har ställt sin plats till förfogande.

Val på två år:
Kassör, Ann-Charlotte Klerstad, Bromma
Vice ordförande Lars Karlsson, Lund
Ledamot Peter Ragnar, Norrköping

Val på ett år:

övriga ledamöter

Anders Holmskär, Järfälla

Anders Flyckt, Malmö

Joakim Gustafsson, Stockholm

(NY) Anders Sandquist, Göteborg

(NY) Jan Bergsten Stockholm

Ordinarie revisor, Carl M Axberg, Järfälla
Ersättare, Monica Lingdén, Göteborg

Poströsträknare Per Eriksson och Lars Ringdén,
reserv Annika Lindow

Utanför valberedningens arbete kvarstår

Mats Waldenström, Täby

Sven Perup, Lund

Cecilia Hansson, Stockholm

Välkommna till Göteborg!

/Sven