Kallelse till Årstämma 2013

SÖ logotyp Årsstämma 2013
Lördag 23 mars kl 14.00–16.00

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsstämma.

Stämman hålls på Akkurat, Hornsgatan 18, Stockholm.

Välkomna!

Styrelsen

PS. Vi bjuder på tilltugg. Boka bord om du vill äta.

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordför­anden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början
 5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller under­skott
 12. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 15. Fastställande av budget för kommande år
 16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 17. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 18. Behandling av propositioner från styrelsen
 19. Föreningens verksamhet
 20. Nästa årsmöte
 21. Utdelande av Guld-pins
 22. Årsmötets avslutande