Kallelse till årstämma 2015

forum
Tid: 
lör, 2015-03-28 13:00 till 15:00
Plats: 
Akkurat, Hornsgatan 18, Stockholm

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsstämma lördag 28 mars 2015 kl 13.00-15.00.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 4. Tillkännagivande av röstlängden vid stämmans början
 5. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av framlagd verksamhetsberättelse
 8. Behandling av framlagd ekonomisk redovisning
 9. Behandling av framlagd revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott
 12. Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisor med ersättare
 13. Val av ledamöter i valberedningen
 14. Val av två poströsträknare med ersättare för en mandattid av ett år
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 16. Fastställande av budget för kommande år
 17. Behandling av motion från röstberättigad medlem som väckts senast den 1 januari
 18. Behandling av propositioner från styrelsen
 19. Föreningens verksamhet
 20. Nästa årsstämma
 21. Utdelande av Guld-pins
 22. Årsstämmans avslutande

Stämmohandlingar