Ytterligare kommentarer om stadgarna

Först vill jag klargöra att jag rent generellt instämmer helt i grundtanken att göra det möjlig för medlemmar att aktivt deltar i valet av styrelsens medlemmar även om man inte har möjlighet att deltar fysiskt i årsmötet.

När det gäller stadgeförslaget så har jag några funderingar omkring utformningen av § 11 som jag ska försöka utveckla här nedan.

  1. Först vill jag väcka frågan om det även ska vara möjligt att poströsta när det eventuella förslag om stadgeändringar.

    Det är kanske lite krångligare att genomföra än poströstning vid personval, men som jag ser det är minst lika viktigt för medlemmar runt om i landet att få chansen att påverka hur stadgarna ska se ut även om man inte kan deltar på själva årsmötet. Om det inte går att få ihop en lämplig skrivning i detta läge så föreslår jag styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att fundera över hur man ska kunna öppna upp i stadgarna för poströstning även när det gäller stadgarna och eventuella propositioner från styrelsen.

  2. Jag ställer mig frågande till definitionen av medlem som finns i 11 §. Denna skrivning gör såvitt jag kan förstå det omöjligt för nya medlemmar som tillkommer fr.o.m den 1 januari fram till årsmötet att poströsta. Kan det verkligen vara tanken ? Eftersom SÖL har löpande medlemskap så anser jag bör nya medlemmar som tillkommer fram till man avslutar poströstningen kunna deltar i röstningsproceduren.
  3. Det står i 11§ äger rum under fyra veckor. Här anser jag att man i paragrafen bör klargöra hur dessa fyra veckor ska/bör ligga i förhållande till datumet för årsmötet. Frågan är hur lång tidsperioden innan årsmötet man behöver för att samla ihop poströster, förslagsvis en vecka innan årsmötet.
  4. Sen har jag också bara en allmän fundering över den föreslagna tidsplaneringen för valberedningen i 11 §, för jag tycker att det är tufft att begära att man redan den 15 november ska kunna publicera sina nomeringar. Här bör man kunna flytta fram "deadlinen" till åtminstonde den 15 december med tanke på att medlemmar har på sig fram till den 1 januari att förslår kandidater.

Om det är något i mina förslag ovan som är oklart för er så får jättegärna kontaktar mig, så ska jag försöka närmare förklara vad jag menar.

Hälsningar / Jan B

Här är stadgegruppens kommentarer till ovanstående:

  1. Vi i stadgegruppen tycker detta är ett utmärkt förslag. Vi vill faktiskt gå ännu längre. Vi har uppdaterat stadgeförslaget och ger styrelsen möjlighet att utlysa en postomröstning "För föreningen viktiga frågor". Genom denna skrivning är man inte bara begränsad till stadgeändringsförslag utan kan även utnyttja det för andra frågor. Just nu ser vi inga förutom stadgeändringar men det finns åtminstone en möjlighet att göra det.
  2. Vi ser det som viktigt att man inleder poströstningen med att fastställa röstlängden. Själva röstningen sker genom att man skickar ut röstsedlar. I fallet att man låter någon göra detta är det inte praktiskt att skicka ut röstsedlar i flera omgångar utan man måste då utgå från en fastställd längd. Vi föreslår därför att den nuvarande ordalydelsen kvarstår.
  3. Vi har gjort upp en tidslinje för hur hela proceduren skall gå till. Den börjar den 15 november och går framåt till mars månad då årsmötet äger rum. Vi har tagit hänsyn att man under december/julen inte har tid att fundera på frågor om Svenska Ölfrämjandet utan ägnar sig åt släkt och vänner. Vi har även tagit hänsyn till att det skall kallas till årsmöte 30 dagar innan. Dessutom har vi funderat på hur Maltesens utgivningsplan passar in. Allt detta sammantaget gör att vi anser att nuvarande tidplan är optimal för att allt skall hinnas med utan stress. Vi föreslår därför att den ursprungliga tidplanen behålles.
  4. Förklaringen till detta är som nämnts i föregående punkt att man från början av december tills den 1/1 förväntas ägna sig åt familj och släkt.

--
Stadgegruppen gm
Thomas Nilsson

--
Thomas Nilsson