Valberedningens förslag till ny styrelse.

Hej!
Här kommer valberedningens förslag till ny styrelse att väljas på årsmöte 2009. För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11. Val genom poströstning. Nedan tas bara de poster upp som påverkas i år.

• Ordförande.
Sittande ordförande Thomas Nilsson har avböjt omval. Detta respekterar valberedningen.
Förslag. Rick Gordon Lindqvist, Göteborg, nyval, tidigare vice ordförande.

• Vice ordförande.
P.g.a. att vi föreslår Rick som ordförande föreslår vi här ett fyllnadsval på ett år av Peter Ragnar, Norrköping, tidigare ledamot.

• Sekreterare.
Lars Ringdén, Stockholm, omval.

• Ledamot.
Nyval som ledamot vald på två år föreslår vi Cecilia Hansson, Stockholm, tidigare övrig ledamot.

• Fem övriga ledamöter – valda på ett år - aktuella för val.
Mats Waldenström, Täby, omval.
Anders Holmskär, Järfälla, omval.
Gunnar H Eriksson, Stockholm, omval.
Sam Saidi, Västerås, omval.
Sussi Wickström, Rönninge, nyval.
Sussi är också mångårig medlem av Gloria´s Brewclub och som sekr. i minst 7 år.

• Revisorer:
Vårt förslag bygger på att förslaget om stadgeändring till en ordinarie och en suppleant klubbas för andra gången på kommande årsmöte.
Carl M Axberg ordinarie
Monica Lingdén suppleant

Med vänlig hälsning
Valberedningen
Sven Nilsson, Johan Perup, Lars Bergvall och Sören Borgström.