Kallelse till Svenska Ölfrämjandets Årsmöte 2006 lördagen den 11/3-2006

Kallelse till Årsmöte 2006 lördag 11 mars

Svenska Ölfrämjandet kallar härmed till ordinarie årsmöte kl. 15.00-17.00
Mötet hålls på Akkurat, Hornsgatan 18, Södermalm, Stockholm.

Förslag till sittande valberedning ang. lämpliga styrelseledamöter, suppleanter och ny valberedning skickas, helst via e-post, genom följande formulär.

Akkurat meddelar att de som tänker äta hos dem efter årsmötet bör boka bord!

Välkomna!
/Styrelsen

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännade av kallelseförfarandet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av justerare, tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisor
 13. Tillsättande av valberedning
 14. Medlemsavgifter
 15. Medlemsmöten
 16. Föreningens aktiviteter
 17. Utdelning av Guld-pins
 18. Förslag från sittande styrelse
 19. Inkomna motioner
 20. Övriga frågor
 21. Årsmötets avslutande